กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะพัฒนาจิต

13-15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้าง เริ่มจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดเชิงผา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนวัดท่าช้าง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเหมาะแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือวันออกเสียงประชามติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 50 กว่าล้านคน จะได้ออกมาใช้อำนาจอธิปไตยของตนเอง ด้วยการไปออกเสียงประชามติว่า "เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ" ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช............. และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท่าน ผอ. โรงเรียน เวียนหนังสือ
แจกคู่มือ มอบไว้ ให้ครูอ่าน
ทั้งประชุม ย้ำเน้น เป็นทางการ
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ นั่นอะไร
คุณครูเวร ประกาศชัด รัฐธรรมนูญ
ที่ร่างเสร็จ สมบูรณ์ กันใหม่ๆ
ต้องนำมา ลงประชามติ ก่อนจะใช้
ให้คนไทย ตระหนักคิด สิทธิ์ของตน
เรานักเรียน ร่วมด้วย ช่วยเหลือรัฐ
เตรียมร่วมจัด นิทรรศการ งานฝึกฝน
ประชาสัมพันธ์ ถ้วนหน้า พาทุกคน
ได้ยินยล และตระหนัก รักสิทธิ์ตัว
นักเรียนจึง ต้องติดตาม ถามข่าวสาร
วางแผนงาน การเชิญชวน ให้ถ้วนทั่ว
จำขั้นตอน ใช้สิทธิ์นั้น ให้มันชัวร์
ต้องวางตัว ตำแหน่ง แบ่งงานกัน

การฝึกอบรมดนตรีไทย

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดนตรีไทย ตามโครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

พิธีถวายราชสดุดี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนวัดท่าช้าง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
 

1 กรกฎา วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2556 จัดที่ลานพระราชวังดุสิต) ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
เหตุการณ์ก่อนการสถาปนาลูกเสือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู่รบเพื่อรักษาเมืองมาฟีคิง (Mafeking) ของ โรเบิร์ต เบเดน โพเอลล์ ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์จนประสบผลสำเร็จและโรเบริ์ต เบเดน โพเอลล์เองก็ได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหารเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และรู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน 2 เดือนต่อมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชกำเนิดลูกเสือในไทยขึ้น ทรงมีพระราชปรารถว่า เพื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า และเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมือง เห็นควรที่จะฝึกให้เหล่าเด็กให้มีความรู้ทางเสือป่า เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้าน เมือง
จากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิตสารสนอง
ลูกเสือกองแรกของประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งลุกเสือกองแรกของประเทศไทยในโรงเรียนมหาดเล็กทรวง เรียกกองลูกเสือว่า ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 ก่อนที่จะขยายตัวไปตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ และรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานคติพจน์เพื่อใช้ในการประจำการของลูกเสือว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์

ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเป็นที่เลื่องลือไปยังนานาชาติถึง พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือถึงกับกองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ยังได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสือทั้งสองข้าง ตราบจนถึงปัจจุบันนี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก วีกิพีเดีย

นครแม่สอดวิชาการ

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างที่นำทีมโดย ผอ.อนุชา  ภูธร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

 

 

 

ต้อนรับครูอนุบาลคนใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้าง มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลังที่พร้อมใจมาส่ง นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาที่โอนย้ายมาเป็นครูในสังกัดของ อบต.ย่านยาวกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในโรงเรียน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณ๊อันดีงามของไทยด้วย
 
 

 


พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559 การคาดหมาย ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ตลอดช่วงข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ตลอดช่วง

เวียนเทียน วิสาขบูชา

19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดท่าช้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา คือ การประสูติ การตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 6 โดยมีคณาจารย์โรงเรียนวัดท่าช้าง นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ ปฐมวัย อนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2559

  

 

 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเรียน เครื่องแต่งกาย สวัสดิการ และการประสานงานร่วมระหว่างครูและผู้ปกครอง การพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการขยายชั้นเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการแจกอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ต้้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6