ประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 2/2559

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่าช้างได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา และ การเตรียมงานสำหรับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560