31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก


บุหรี่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ ขนาดปกติจะมีความยาวสั้นกว่า 120 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุภายในห่อกระดาษ ปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับจุดไฟ และอีกด้านหนึ่งจะมีตัวกรอง ไว้สำหรับใช้ปากสูดควัน คำนี้ปกติจะใช้หมายถึงเฉพาะที่บรรจุใบยาสูบภายใน แต่ในบางครั้งก็อาจใช้หมายถึงมวนกระดาษที่บรรจุสมุนไพรอื่นๆ เช่น กัญชา
บุหรี่ ต่างจาก ซิการ์ ตรงที่บุหรี่นั้นมีขนาดเล็กว่า และใบยาสูบนั้นจะมีการบดหรือซอย รวมทั้งกระดาษที่ห่อ ซิการ์โดยปกติจะใช้ใบยาสูบทั้งใบ ซิการ์ชนิดที่มีขนาดเล็กพิเศษเท่าบุหรี่ เรียกว่า ซิการ์ริลโล บุหรี่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนสงครามแห่งครายเมีย เมื่อทหารแห่งจักรวรรดิอังกฤษ เริ่มเลียนแบบการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อใบยาสูบ จากทหารตุรกีแห่งอาณาจักรออตโตมัน
การสูบบุหรี่และยาสูบอื่น ๆ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ การสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด (ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่) นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของโรคปอดอื่น ๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้งลูกมากขึ้น และเด็กที่คลอดออกมาอาจมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ การสูบบุหรี่ยังเพิ่มโอกาสของอาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภทอื่น ๆ อีกด้วย ผู้สูบบุหรี่อาจดูแก่กว่าปกติเนื่องจากควันบุหรี่จะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผลเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม ดังนั้นอาจส่งผลให้ผู้สูบมีน้ำหนักลดลง
นิโคติน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสาท ในบุหรี่นั้น มีผลเป็นสารเสพติด และลดการอยากอาหาร  ผู้ที่เลิกการสูบบุหรี่มักจะทดแทนอาการอยากบุหรี่ด้วยการกินขนม ซึ่งส่งผลให้หนึ่งในสามของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นนิโคตินยังอาจเป็นสารพิษ หากเด็กหรือสัตว์รับประทานก้นบุหรี่โดยอุบัติเหตุ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก วีกิพีเดีย

จิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ  หรือ  Public Ethos (Public Service Mind) 
แยกไว้ 5 ประการ คือ 
          มีจิตบริการ หมายถึง ความพร้อมและเต็มใจที่จะดำเนินการช่วยเหลือ หรือเป็นธุระให้งานต่างๆลุล่วงไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
          ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การทำงานด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ มีความรอบคอบ ในการทำงาน  ไม่สร้างปัญหาในภายหลัง หรือต้องให้ผู้รับบริการกลับมาร้องเรียนหรือขอแก้ไขในเรื่องเดิมอีก 
          ให้ความสำคัญแก่ผู้เสียเปรียบ  ด้อยโอกาสทางสังคม หมายถึง การเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล ผู้ด้อยโอกาสด้วยความห่วงใยและจริงใจ 
          พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย หมายถึง การทำงานด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มความสามารถโปร่งใส มีเหตุมีผลและพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกรณี 
          รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย หมายถึง การแสดงออกถึงวัฒนธรรมและบุคลิกที่ดีงามของความเป็นคนไทย ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่หน้าบึ้งหน้างอต่อบุคคลอื่นและทำงานด้วยความอดทนอดกลั้น


ที่เห็นรูปคือ ผอ.อนุชา ภูธร กับ ครูภัฑรกิจ ไชยถา กำลังช่วยกันทาสีผนังห้องเรียนชั้น 4
(ไม่ใช่ไม่มีภารโรงนะครับ แต่สละเวลาในคาบว่างมาช่วยกัน)

โตไปไม่โกง

🤣ช่วงปลายเดือนเมษายน และต้นเดือนพฤษภาคม 2560 บุคลากรครูโรงเรียนวัดท่าช้าง มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หลักสูตร โตไปไม่โกงเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นการท่องจำ แต่เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน จนกระทั่งเกิดความเข้าใจและความตระหนักรู้ของผู้เรียน ให้สามารถแยกแยะถูก-ผิด ดี-ชั่ว ดังนั้น ตัวผู้เรียนหรือนักเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทาน เกมการละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวีและคำคล้องจอง การใช้เรื่องสั้นและวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมทั้งกรณีศึกษาและกิจกรรมสร้างประสบการณ์อื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 
นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 
เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา
มากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า"

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้ผู้เรียน