1 กรกฎา วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2556 จัดที่ลานพระราชวังดุสิต) ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
เหตุการณ์ก่อนการสถาปนาลูกเสือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู่รบเพื่อรักษาเมืองมาฟีคิง (Mafeking) ของ โรเบิร์ต เบเดน โพเอลล์ ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์จนประสบผลสำเร็จและโรเบริ์ต เบเดน โพเอลล์เองก็ได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหารเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และรู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน 2 เดือนต่อมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชกำเนิดลูกเสือในไทยขึ้น ทรงมีพระราชปรารถว่า เพื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า และเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมือง เห็นควรที่จะฝึกให้เหล่าเด็กให้มีความรู้ทางเสือป่า เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้าน เมือง
จากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิตสารสนอง
ลูกเสือกองแรกของประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งลุกเสือกองแรกของประเทศไทยในโรงเรียนมหาดเล็กทรวง เรียกกองลูกเสือว่า ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 ก่อนที่จะขยายตัวไปตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ และรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานคติพจน์เพื่อใช้ในการประจำการของลูกเสือว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์

ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเป็นที่เลื่องลือไปยังนานาชาติถึง พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือถึงกับกองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ยังได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสือทั้งสองข้าง ตราบจนถึงปัจจุบันนี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก วีกิพีเดีย

นครแม่สอดวิชาการ

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างที่นำทีมโดย ผอ.อนุชา  ภูธร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

 

 

 

ต้อนรับครูอนุบาลคนใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้าง มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลังที่พร้อมใจมาส่ง นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาที่โอนย้ายมาเป็นครูในสังกัดของ อบต.ย่านยาวกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในโรงเรียน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณ๊อันดีงามของไทยด้วย