กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะพัฒนาจิต

13-15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้าง เริ่มจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดเชิงผา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนวัดท่าช้าง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเหมาะแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือวันออกเสียงประชามติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 50 กว่าล้านคน จะได้ออกมาใช้อำนาจอธิปไตยของตนเอง ด้วยการไปออกเสียงประชามติว่า "เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ" ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช............. และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท่าน ผอ. โรงเรียน เวียนหนังสือ
แจกคู่มือ มอบไว้ ให้ครูอ่าน
ทั้งประชุม ย้ำเน้น เป็นทางการ
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ นั่นอะไร
คุณครูเวร ประกาศชัด รัฐธรรมนูญ
ที่ร่างเสร็จ สมบูรณ์ กันใหม่ๆ
ต้องนำมา ลงประชามติ ก่อนจะใช้
ให้คนไทย ตระหนักคิด สิทธิ์ของตน
เรานักเรียน ร่วมด้วย ช่วยเหลือรัฐ
เตรียมร่วมจัด นิทรรศการ งานฝึกฝน
ประชาสัมพันธ์ ถ้วนหน้า พาทุกคน
ได้ยินยล และตระหนัก รักสิทธิ์ตัว
นักเรียนจึง ต้องติดตาม ถามข่าวสาร
วางแผนงาน การเชิญชวน ให้ถ้วนทั่ว
จำขั้นตอน ใช้สิทธิ์นั้น ให้มันชัวร์
ต้องวางตัว ตำแหน่ง แบ่งงานกัน

การฝึกอบรมดนตรีไทย

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดนตรีไทย ตามโครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

พิธีถวายราชสดุดี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนวัดท่าช้าง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ