วันพืชมงคล

14 พฤษภาคมนี้ เป็นวันพืชมงคล ที่ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของไทยอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จนมาถึง ปี พ.ศ. 2479 จึงหยุดไปเนื่องจากภาวะสงคราม แล้วมาเริ่มใหม่เมื่อ พ.ศ. 2490 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่คนไทยคอยลุ้นก็คือ การเสี่ยงทายของพระโคว่าจะกินอะไร แล้วจะทำนายผลออกมาเป็นอย่างไร พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ ถือเป็นกุศโลบายให้คนได้รู้จักรัก หวงแหน เคารพ และอนุรักษ์ สิ่งที่มีคุณกับเรามาตลอดชีวิต นั่นก็คือ การเกษตรกรรม ดังนั้น เราในฐานะคนไทยจึงควรให้ความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามอย่างนี้ให้อยู่คู่ไทยตลอดไป  (ขอบคุณภาพจาก ASTV ผู้จัดการ) ภัฑรกิจ ไชยถา : เขียน

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 1/2561

4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่าน โรงเรียนวัดท่าช้างโดยการนำของนายอนุชา  ภูธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าช้าง ในครั้งนี้มีกิจกรรม ได้แก่ การแจกอุปกรณ์การเรียน แจกเงินค่าชุดนักเรียน รวมถึงการทำประกันชีวิตใ้ห้กับนักเรียนรวมถึงครุและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วย