พิธีไหว้ครู


พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรมเช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

พิธีไหว้ครูในโรงเรียน

 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์
 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

สถานที่

 1. โต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งไว้ที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้และธูปเทียน และ โต๊ะ เพื่อวางพานดอกไม้และธูปเทียนที่นำมาบูชา
 2. หนังสือ เพื่อให้ประธานเจิม โดยเอาหนังสือวางไว้บนพาน บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา
 3. ที่นั่งประธาน และ คณาจารย์ จัดไว้ข้างๆ ที่บูชา

พิธีการ

 1. เมื่อประธานมาถึง ให้กราบทำความเคารพ จนกว่าคุณครูทุกท่านจะผ่านไปหมดทุกคน
 2. ให้ประธานจุดธูปเทียน นมัสการพระพุทธรูปที่แท่นหมู่บูชา
 3. เริ่มพิธีโดยการสวดมนต์ ตามด้วยเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล
 4. หลังจากนั้นกล่าวคาถาไหว้ครู และวรรคแรกของคำไหว้ครู
 5. เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จแล้ว ให้ว่าคาถาไหว้ครูตอนท้าย
 6. ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน
 7. ให้ตัวแทนของแต่ละห้องนำพานไปให้คุณครูแต่ละท่าน

วันครู

สำหรับในวันครู (วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี) เป็นวันที่มีการจัดพิธีไหว้ครูอีกอย่างหนึ่ง ผู้ร่วมงานคือบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนในปัจจุบัน มาร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี อาจมีครูอาวุโส เป็นประธานในงานด้วย
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พิธีไหว้ครู

วันพืชมงคล

14 พฤษภาคมนี้ เป็นวันพืชมงคล ที่ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของไทยอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จนมาถึง ปี พ.ศ. 2479 จึงหยุดไปเนื่องจากภาวะสงคราม แล้วมาเริ่มใหม่เมื่อ พ.ศ. 2490 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่คนไทยคอยลุ้นก็คือ การเสี่ยงทายของพระโคว่าจะกินอะไร แล้วจะทำนายผลออกมาเป็นอย่างไร พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ ถือเป็นกุศโลบายให้คนได้รู้จักรัก หวงแหน เคารพ และอนุรักษ์ สิ่งที่มีคุณกับเรามาตลอดชีวิต นั่นก็คือ การเกษตรกรรม ดังนั้น เราในฐานะคนไทยจึงควรให้ความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามอย่างนี้ให้อยู่คู่ไทยตลอดไป  (ขอบคุณภาพจาก ASTV ผู้จัดการ) ภัฑรกิจ ไชยถา : เขียน

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 1/2561

4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่าน โรงเรียนวัดท่าช้างโดยการนำของนายอนุชา  ภูธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าช้าง ในครั้งนี้มีกิจกรรม ได้แก่ การแจกอุปกรณ์การเรียน แจกเงินค่าชุดนักเรียน รวมถึงการทำประกันชีวิตใ้ห้กับนักเรียนรวมถึงครุและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดท่าช้างได้นำคณะนักเรียยนระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ณ วัดคุ้งวารี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์