พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559 การคาดหมาย ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ตลอดช่วงข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ตลอดช่วง

เวียนเทียน วิสาขบูชา

19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดท่าช้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา คือ การประสูติ การตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 6 โดยมีคณาจารย์โรงเรียนวัดท่าช้าง นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ ปฐมวัย อนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2559

  

 

 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเรียน เครื่องแต่งกาย สวัสดิการ และการประสานงานร่วมระหว่างครูและผู้ปกครอง การพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการขยายชั้นเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการแจกอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ต้้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ท่าช้างพร้อมลุย 1/2559

 

  

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (วันพืชมงคล) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าช้าง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 ทั้งนี้ สาระสำคัญของการประชุมอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิธีเรียนล่าสุด คือ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น(SBMLD)การพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึง การเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เรียนด้วย

กิจกรรมดีดีช่วงปิดเทอม

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดท่าช้างได้จัดกิจกรรมโครงการนวดฝ่าเท้า และประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดท่าช้าง ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถทศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ย่านยาว เมื่อผู้เรียนสำเร็จการอบรมแล้ว จะได้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป